اینجا اتاقی است که هیتلر و همسرش در آن خودکشی کردند.