سرویسورزشیملت ایران: همایش سالانه شرکت هواپیمایی اطلس جت ترکیه با حضور میهمانان داخلی و خارجی و ستارگان سرشناس هنر و ورزش در مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار شد. حضور ستاره هایی مانندعلی داییوهانیه توسلیاز جمله سوژه های مناسب برای عکاسان بود.