ملت ایران:والدین " میا " وقتی با تورم ویک زائده سوزنی در گردن دخترشان مواجه شدند وی را نزد پزشک برده و یک پر ۵ سانتی از محل زخم بیرون کشیده شد.

والدین این کودک هم اکنون بسیار شوکه هستند. آنها با مشاهده تورم گردن کودک به اندازه یک توپ گلف وی را به بیمارستان منتقل کردند.

ابتدا پزشکان مشکل را در آرواره وی تشخیص داده و او را مرخص کردند اما روز بعد در محل تورم سوراخ کوچکی نیز دیده شد.

تصویر: دختری که پردار است !

یک روز بعد، نوک تیز یک پر از محل سوراخ بیرون زده و پزشک پر را بیرون کشید.

پزشکان معتدند میا این پر را به دهان برده و قورت داده و بدن نیز با امکان پذیرترین عکس العمل آن را از راه گردن دفع کرده است.

به گفته پزشک میا، این روند چند ماه طول کشیده و در این مدت وی درد بسیاری را تحمل می کرده است.

باشگاه خبرنگاران