ملت ایران:خدمتکاری که چندی پیش زنان حاضر دریک رستوران را چاق خطاب کرده بود از کار اخراج شده است. این خدمتکار روی صورتحساب میزی که سه زن بسیار درشت هیکل مشتری آن بودند نوشته بود " زنان چاق " و همین مسئله باعثاعتراض این زنان و همچنین اعتراضات گسترده مردمی منطقه شد.

این سه زن درشت هیکل آن شب اوقات خوشی را در این رستوران امریکایی سپری کردند اما زمانیکه صورتحسابشان را خواستند آنچه چشمانشان میدید باور نمیکردند. روی صورتحساب آنان نوشته شده بود زنان چاق و این کلمه کافی بود تا اعتراض آنها به این مسئله باعثسر و صدا در رستوران شود.


آنها سریعا موضوع را با رئیس رستوران در میان گذاشتند و این مسئله را توهین به خود دانستند. حالا بعد از گذشت چند روز از این اتفاق رئیس رستوران بعد از معذرت خواهی رسمی از آنان اعلام کرده است خدمتکار بی ادب را سریعا اخراج کرده است. او میگوید این مسئله باعثخجالت وی شده است و او برای این که نشان دهد احترام زیادی برای مشتریان خود قائل است سریعا این کارگر را اخراج کرده است. او همان شب و در پی وقوع این اتفاق نیز با تخفیف ۲۵ درصدی در صورتحساب این زنان سعی داشت از آنان دلجویی کند.