ملت ایران:دومینیک رید ۴۰ ساله با نرم افزاری در کامپیوترش چیزی حدود دو ساعت برای تبدیل هر یک از عکسهایش به این تصاویر عجیب و غریب وقت گذاشته است.

تصاویر عجیب و غریب از چهره یک مرد