ملت ایران:در این مجموعه عکس، عکاس، هووارد شاتز تعدادی عکس از بوکسورها قبل و بعد از مسابقه گرفته تا آثار تفاوت چهره در مسابقات مشت زنی مشخص شود. عسکهایی پر از ورم و درد و خون مردگی...