ملت ایران:جوانان روس در یک نوع تفریح جدید که آنرا بازی قطار نامیده اند، با اقدامات خطرناک خود قصد سرگرم کردن خودشان را دارند. در این تفریح جدید جوانان روسیه با آویزان شدن از قطارهای در حال حرکت و یا خوابیدن برروی ریل های قطار و منتظر ماندن برای رد شدن قطار ها، سعی در سرگرم کردن خودشان دارند.

تصاویر: تفریح مرگبار جوانان

باشگاه خبرنگاران