ملت ایران:تصاویری که مشاهده میکنید مربوط به عجیبترین بزرگراه دنیاست که درست در وسط آن یک خانه قدیمی قرار دارد. این خانه متعلق به یک زوج چینی است که با لجاجت و سرسختی از فروش این خانه به دولت خودداری کردند.

" لیو باوگن " و همسرش مصرانه از فروش خانه شان که در طرح ایجاد یک بزرگراه در ایالت " وینلینگ " چین خودداری کردند، آنها در خانه نیمه ویران خود که اینک در وسط یک بزرگراه قرار دارد مانده اند چرا که معتقدند مبلغ پیشنهادی دولت برای خرید این منزل بسیار کم است، بنابراین خانه ۵ طبقه آنها اینک در وسط یک بزرگراه که محل تردد خودروهای بسیار است قرار گرفته است.

تصویر: قطعا عجیب ترین اتوبان جهان!
برای حصول اطمینان از ایمنی این زوج سالخورده اتاقهای مجاور ساختمان دست نخورده باقی مانده است اما تمامی همسایه های این خانه ۵ طبقه منازل خود را فروخته و رفته اند.
آنها در مصاحبه شان با رسانه ها اعلام کردند چون مبلغ پیشنهادی دولت به آنها برای تخلیه منزل برای ساخت یک خانه جدید کافی نبوده آنها از فروش خانه منصرف شده اند.
اتفاقات مشابهی طی سال گذشته در چین رخ داده است که طی آن فروشندگان خانه به دولت جهت کارهای عمرانی از تحویل منازل خود سر باز زده و گاها باعثتوقف یک پروژه شده اند.