معجزه: من هیچ دردی ندارم

پرفسور ادرین اوون میگوید: ما از fMRI برای اسکن مغزش استفاده کردیم که در این حین سوالتی از او پرسیده و فعالیتهای مغزی اسکات بررسی شد. پزشکان توانستند واکنشهای او را نسبت به سوال تشخیص دهند. اسکات قادر بود هوشیاری مغزی خود را نشان دهد و انجام چند اسکن نشان داد که این بیمار قصد دارد به سوالات پزشکان پاسخ دهد و طی ارتباط پزشکان با اسکات او تاکید داشت که هیچ دردی ندارد.

به عقیده پرفسور اوون چنین چیزی تا کنون سابقه نداشته است که یک بیمار بعد سالها زندگی نباتی بتواند حرف بزند.