ترافیک در چهارراه شیخ صدوق اصفهان.

عکس روز: ترافیک میلیاردی !