ملت ایران:" فراکو پانوی " غواص و عکاس سوئیسی در حین غواصی در برزیل با یک مار بزرگ و خطرناک روبرو شد و از نزدیک از این مار کشنده که " آناکوندا " نام دارد، چندین عکس گرفت.

پانوی می گوید: " ابتدا در رویارویی با این مار ۸ متری ترس زیادی داشتم اما گویا غذای خود را خورده بود و به من توجهی نمی کرد. به همین دلیل به آن نزدیک شدم به گونه ای که نزدیک بود حتی آن را لمس کنم ".

وزن این مار ۲۰۰ کیلوگرم است و قادر است یک انسان بالغ را به راحتی ببلعد.