ملت ایران:یک مرد ۳۵ ساله چینی به طرز شگفت انگیزی با استفاده از یک هنر رزمی چینی بر روی دیوار و همچنین بر روی سطح رودخانه راه می رود.

همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید شی لیلیانگ چینی بر روی دیواری با ارتفاع ۵ متر راه می رود. وی همچنین ۴۵ متر روی آب راه رفته است.