ملت ایران:رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم می فرمایند: بر بام و جایی که محفوظ نیست نخوابید. ۱

امام باقر علیه السّلام می فرمایند: خواب در ابتدای روز مایه نادانی و کودنی و خواب قیلوله(خواب کوتاه نیمروز) نعمت و خواب پس از عصر مایه حماقت و ابلهی و خواب میان مغرب و عشاء مایه محرومیت از روزی است. ۲

امیر مؤمنان علی علیه السّلام می فرمایند: خواب میان مغرب و عشاء و پیش از طلوع خورشید مایه فقر است. ۳

منبع:
۱. الجامع الصغیر، ج۲، ص۷۰۷.
۲. الفقیه، ج۱، ص۵۰۲.
۳. تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ج۲، ص ۱۲۱.
۴. مفاتیح الحیاة، بیانات حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی، ص ۱۹۵و۱۹۶.

افکار