ملت ایران:یک ماهیگیر ۵۳ ساله انگلیسی یک ماهی عجیب صید کرده که از سه گونه ماهی مختلف تشکیل شده است!

" مارک سایر " هنگامی که این ماهی را در آب دید فکر میکرد که این ماهی یک " گلد فیش " عادی است اما هنگامی که آنرا صید کرد در کمال تعجب متوجه شد که این ماهی دارای سر ماهی " روچ "، بدن و دم " گلد فیش " و باله ماهی " بیریم " است.

این ماهی که وزن آن اندکی کمتر از یک کیلوگرم وزن دارد؛ اوایل ماه جاری در منطقه " کمبریج " انگلیس صید شده است.