۴ اشتباه رایج در خرید تلویزیون

همچنین مقایسه بین نسبت های کنتراست فقط یکی از پارامترهای کیفیت تلویزیون است، بنابراین آن را به عنوان وحی منزل در کیفیت بهتر در نظر نگیرید. بهترین کار این است که قدری وقت بگذارید و تصاویری را که در تلویزیون های مختلف به طور همزمان پخش می شوند با هم مقایسه کنید. این مقایسه را یک بار برای تیره ترین بخش های تصاویر و یک بار برای روشن ترین بخش ها انجام دهید.

کسب و کار