به گزارش اختصاصی ملت ایران شهردار یک شهر کوچک و فقیر نزدیک پاریس در مقابل ساختمان پارلمان فرانسه چادر برپا نموده و یک اعتصاب غذا چند روزه را آغاز کرده است. گفته میشود این شهردار به خاطر کمبود بودجه و عدم توجه دولت به شهرداری دست به چنین اقدامی زده است او از پارلمان تقاضای بودجه اضطراری نموده است.

استفان گاتیگنون شهردار شهر کوچک سوران از روز جمعه اعتصاب خود را آغاز نموده است و این اعتصاب را تا روز سه شنبه که پارلمان فرانسه درباره بودجه شهرداریها تصمیم گیری می کند ادامه می دهد. او نسبت به عملکرد دولت و بی توجهی آنان به شهرداری معترض است.