ملت ایران: صبح فردا(یکشنبه ۲۱ آبانماه) هلال پیر ماه بهمراه سیاره زهره و ستاره سماک اعزل آسمانی رویایی را به نمایش خواهند گذاشت. ستاره سماک اعزل یکی از ستارگان پرنور صورت فلکی سنبله است و در حدود ۲۶۰ سال نوری از زمین فاصله دارد. فاز ماه هم تنها ۲.۵ روز از ماه نو فاصله دارد و فقط ۸ درصد از سطح آن روشن است.

برای دیدن این پدیده زیبا می توانید حدود ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح رو به افق جنوب شرقی بیاستید و ۳ جرم پرنور مذکور را ببینید. سیاره زهره حدود ۸ درجه با ماه زاویه دارد و پایین تر از آن و ستاره سماک اعزل هم پایین تر از زهره و حدود ۸ درجه با آن فاصله زاویه ای دارد. بنابراین تا قبل از طلوع آفتاب و روشن شدن آسمان وقت دارید تا از کنار هم قرار گرفتن این سه جرم آسمانی و پرنور لذت ببرید.

نمایی شبیه سازی شده از قرار گیری سه جرم پرنور آسمان

باشگاه خبرنگاران