ملت ایران:خیلی ها فکر می کنند خندیدن و گریه کردن حالت های انسان هستند که مربوط به عقل و شعور انسان است اما این نظریه درست نیست.

گزارش ها نشان می دهند؛ خنده و گریه حالت های هیجانی ناشی از خوشحالی و ناراحتی هستند و دست کم در میان پستانداران و پرندگان این هیجان ها وجود دارد. بخش های مرتبط با این هیجان ها در مغز آنها شناسایی شده و رفتارهای آنها نیز نشان دهنده بروز هیجان های همراه با شادی یا اندوه است.

حالتی که انسان در زمان شادی به صورتش می دهد و یا ناامید می شود در شامپانزه ها هم وجود دارد. شامپانزه ها هنگام شادی و هنگام ترسیدن حالت هایی مانند انسان ها را دارند هر چند شامپانزه هایی که در کنار انسان ها تربیت شده اند گاهی در زمان شادی هم حالتی شبیه خنده انسان بروز می دهند چون یادگرفته اند این حالت به معنی شادی است.

باشگاه خبرنگاران