ملت ایران: تلسکوپ فضایی کپلر یکی از ماموریتهای فضایی ناساست که فقط بر روی سیارات مشابه زمین، فضا را جستجو میکند. در اینفوگراف زیر میتوانید مقایسه ای بین این سیارات و زمین را ببینید.

باشگاه خبرنگاران