ملت ایران: در حالی که برای جلوگیری از آسیب دیدگی بدنه و همچنین از لحاظ فنی هنگام انتقال خودروهای متخلف به پارکینگ باید از خودروهای ویژه دارای تجهیزات کافی استفاده شود، اما مشاهدات شهروندان و بخصوص رانندگان که نظاره گر انتقال خودروهایشان توسط پلیس به پارکینگ هستند حکایت دیگری دارد.

یک تفاوت جالب پلیس ژاپن با پلیس ایران +عکس

در حالی که برای جلوگیری از آسیب دیدگی بدنه و همچنین از لحاظ فنی هنگام انتقال خودروهای متخلف به پارکینگ باید از خودروهای ویژه دارای تجهیزات کافی استفاده شود، اما مشاهدات شهروندان و بخصوص رانندگان که نظاره گرانتقال خودروهایشان توسط پلیس به پارکینگ هستند حکایت دیگری دارد.

آذرنیوز