ملت ایران: شهر کوچک و زیبای " سیتینیل دی لاس یودگاس " از توریستی ترین مناطق اسپانیا است که در منطقه اندلس قرار دارد.

این شهر توریستی در میان یک صخره بسیار بزرگ قرار دارد و بسیاری از خانه‌های آن در دل سنگ قرار دارند.

بنا به این گزارش، زمان بازسازی این روستا به سالهای ۱۴۸۴ است.

این روستا در واقع، یادگار پادشاهان کاتولیک، مورس - آفریقا است که در سالهای ۷۱۱ برای پیروزی در قلمروی خود مبارزه کرده و حکومت شبه جزیره‌ای را بوجود آوردند. تعداد ساکنین این شهر کوچک توریستی و زیبا ۳۰۱۶ نفر است.

برترین ها