ملت ایران:اثر سهراب متعلق به دهه ۵۰ کارهای ایشان است که اصالت و سندیت آن توسط هنرمندان شاخص ایران تایید شده است.