اختصاصی ملت ایران: یک نوع عنکبوت بسیار نادر بیشتر در افرقای جنوبی دیده میشود که با تنیدن تار به دور طعمه آن را کاملا ضعیف و ناتوان می کند در این عکس ماری بدرون تارهای عنکبوت بدام افتاده و عنکبوت به مدت دو روز تارهای بیشتری به دور آن تنیده تا طعمه نتواند فرار کند و آن را کاملا اسیر خود کرده و بعد از دو روز کم کم شروع می کند به خوردن طعمه.