راز کره چشم آبی

به گزارش اختصاصی ملت ایران روز چهارشنبه در ساحل Pompano فلوریدا یک چشم کروی بزرگ آبی رنگ پیدا شد بعد از بررسی کارشناسان گفته میشود این چشم بزرگ متعلق به یک حیوان دریایی است مثل والها یا ماهی های بزرگ. استاد دانشگاه بیولوژی فلوریدا در میامی، برکن گریسوم، می گوید این چشم بزرگ می تواند به ماهی مرکب بزرگ که در اعماق اقیانوسها زندگی می کند تعلق داشته باشد.