ملت ایران: او یک " چیر لیدر " است و اوایل امسال به همراه ۱۳۰۰ " چیر لیدر " دیگر توانستند رکورد بیشترین تعداد چیر لیدر حاضر در یک مکان را به نام خود در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنند و رکورد ۱۲۰۰ نفری چینی ها را بشکنند.

" میراندا فرگوسن " یک دختر ۱۶ ساله دبیرستانی است که توانست نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند.

او توانست در یک مسیر ۱۵ یاردی در مدت زمان ۳۰ ثانیه حدود ۳۵ پشتک بزند. او در مصاحبه اش با فاکس نیوز گفت: بسیار هیجانزده ام. اما در عین حال آرامش عجیبی دارم. این دومین بار است که امسال نام من در کتاب رکوردهای گینس به ثبت میرسد. صدای مردمی که مرا تشویق میکردند و تعداد پشتک های مرا میشمردند مرا تشویق میکرد اگرچه نگران بودم که نتوانم تعداد مورد نظر را در مسیر پیش بینی شده اجرا کنم اما درست در انتهای مسیر سی و پنجمین پشتک را انجام دادم. احساس سرگیجه ندارم اما کمرم درد میکند که امیدوارم طی چند روز آینده بهبود پیدا کند.

او یک " چیر لیدر " است و اوایل امسال به همراه ۱۳۰۰ " چیر لیدر " دیگر توانستند رکورد بیشترین تعداد چیر لیدر حاضر در یک مکان را به نام خود در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنند و رکورد ۱۲۰۰ نفری چینی ها را بشکنند.

پرداد