ملت ایران:تصویری که سمت چپ مشاهده می کنید مربوط به کوههای آلپ در اتریش است.

نام کوه گریمینگ در منطقه استیرمارک بوده و به طرز عجیبی شبیه آلبرت انیشتین معروف است.

به همین دلیل می توان به جای آلبرت گفت آلپ –رت یا همان آلپرت خودمان!

تصویری از آلپرت انیشتین نه آلبرت انیشتین!