به گزارش اختصاصی ملت ایران: ویکتوریا پندلتون ودنیس وان اتن در حال قدم زدن در پارک ملیEtosha در نامبیا بودند که با صحنه عجیبی از رقص دو سنجاب روبرو شدند. این دو سنجاب ابتدا ایستاده رودروی هم قرار گرفتند سپس دستها و صورتشان را به یکدیگر نزدیک کردند و سپس شروع به چرخیدن کردند. گفته میشود حرکات موزون این دو شبیه رقص تانگو است. گری یکی از عکاسان طبیعت از حرکات موزون این دو حیوان عکسبرداری کرده است او می گوید اغلب ما شاهد این نوع حرکات از سوی حیوانات هستیم گویا با این رفتار می خواهند بازدید کنندگان پارک را سرگرم کنند.