به گزارش اختصاصی ملت ایران دیوید بلین انگلیسی قصد دارد طی سه شبانه روز خود را به جریان برق متصل کند. او جمعه شب در نیویورک روی یک ستون ۲۰ فوتی قرار گرفت و خود را در معرض جریان برق قرار داد. اودر اقدام متهورانه بعدی خود قصد دارد سه شبانه روز لباسی به وزن ۲۷ پوند بپوشد وبا گذاشتن کلاه سیمی و نقاب ایمنی و پوشیدن کفشهایی با کف آهنی خود را در معرض میلیونها ولت جریان برق قرار دهد.

او طی این ۷۲ ساعت نمی تواند چیزی بخورد فقط از طریق یک لوله می تواند آب بنوشد.