ملت ایران:خلاقیت اگرچه حد و مرزی ندارد ولی شاید گاهی همین خلاقیت موجب زحمتی برای مردم باشد.

این فقط یک مجسمه است ! +تصاویر