به گزارش اختصاصی ملت ایران: برای اولین بار عکسهایی با نصب دوربینهای مجهز بر روی بال پرندگان گرفته شده است. محققان برای اینکه به نگاه پرندگان هنگام پرواز نزدیک شوند دوربینهای مجهزی را به روی بال گروهی از عقابها، غازها، درناها و پلیکانها نصب کردند تا بهنگام پرواز آنها بتواند عکسهایی را از گوشه و کنار زمین ثبت کنند.

گفته می شود بیشتر این عکسها مربوط به مناظری از افریقا، امریکا و اروپاست.