ملت ایران:این پل در شهر چنگدو، سیچوان چین است که به گفته منابع خبری چین پیچیده ترین پل عابر پیاده لقب گرفته است.

تصویر: عجیب ترین و پیچیده ترین پل عابر پیاده