ملت ایران:هرگز مقابل تقدیر نایستید. سرنوشت همیشه قوی تر است و این دو چهره فوتبال ایران که حجم زیادی از اخبار فوتبال ایران در هفته گذشته به آنها و دشمنی و مقابله شان اختصاص داشت؛ ناگهان در یک قاب قرار گرفتند و غم شان را با هم تقسیم کردند.

امیر قلعه نویی و فرهاد مجیدی. دیر یا زود باید به هم می رسیدند. اگرچه در مجلسی که صدای محسوسش، گریه کم صدای امیر بود که از دیروز لحظه ای از گریستن دست بر نداشته…

فرهاد مجیدی دیروز به خانه قلعه نویی رفت ! + عکس

او با جواد زرینچه هم تلفنی صحبت کرد. چه، آدمها در غم های بزرگ مهربان و نزدیک می شوند.

عجب شبی.

گل