چشمان گربه در تاریکی و به هنگام مواجهه با نوری مانند فلاش دوربین، چنین تصویری را می سازند!

حدس بزنید این تصویر چیست ؟!