ملت ایران:چیتا ها از خانواده گربه های وحشی بوده و شکارچیان ماهری هستند. در این تصویر چیتای مادر در حال تمیز کردن فرزندش بوده و در واقع نوعی حمام سنتی محسوب می شود.

تصویر: عشق و محبت مادر و فرزندی میان چیتاها!