ملت ایران:صاحب این مغازه با گوشتهای حیوانات اعضای بدن انسان را درست می کند و می فروشد. او می گوید: شاید مردم از دیدن دست و پا، استیک ران و قفسه دنده انسان وحشت کنند ولی فروش گوشت به صورت ساده دیگر از مد افتاده است و این یک شیرین کاری خلاقانه است.

روزگارنو