ملت ایران:بالاخره کتاب «خلاء موقت» رسما توسط انتشارات خانم جی. کی. رولینگ در فروشگاه های اروپا و امریکا منتشر شد. نسخه های الکترونیک آن هم همزمان قابل تهیه هستند.

کتاب ۵۱۲ صفحه دارد و به جای اینکه فصل به فصل باشد، بخش به بخش است.

کتاب کلا هفت بخش دارد:
- بخش اول(۱۷۲ صفحه)
بخش اول شامل زیربخش های روبرو است: یکشنبه، دوشنبه،(روزهای قدیم)، سه شنبه، چهارشنبه، جمعه، شنبه)
- بخش دوم(۷۸ صفحه)
- بخش سوم(۷۱ صفحه)
- بخش چهارم(۷۰ صفحه)
- بخش پنجم(۶۰ صفحه)
- بخش ششم(۱۳ صفحه)
- بخش هفتم(۲۱ صفحه)

هر بخش، به غیر از بخش هفتم، شامل زیربخش هایی است که با اعداد رومی جدا شده اند. بقیه صفحه های کتاب هم مخلفات آن است که ارتباطی به داستان ندارد.

این کتاب مناسب کودکان و نوجوانان نیست.

تلگراف خبر از صحنه های تجاوز جنسی، خودارضایی، فحاشی های رکیک در متن کتاب داده و آن را به هیچ عنوان مناسب کودکان ندانسته است.
با توجه به نقد و بررسی و تحلیل های اولیه ای که از محتوی کتاب جدید خانم رولینگ، «خلاء موقت» منتشر شده است و با توجه به ممیزی های نشر در ایران، احتمال قطع به یقین کتاب در ایران مجوز نشر و ترجمه نخواهد گرفت.
ولی به دلیل اینکه هدف رولینگ بیان معضلات اجتماعی در ساختار سیاسی شهر پگفورد، به خصوص در نوجوانان بوده، صحنه های نامناسب زیادی در کتاب توصیف شده است.

dementor