به گزارش اختصاصی ملت ایران در حالی که خیلی از بچه ها به زور پدرومادر غذا می خورند اما این پسر بچه ۷ ساله چینی نیازی به این کارها ندارد و همانطور که می بینید با این کارهایی که او می کند اشتهایش بیشتر هم میشود.

یانگ جین لانگ دارای قدرت بدنی زیادی است طوری که می تواند یک ماشین را بکشد، یا پدر ۹۰ کیلویش و کیسه های ۴۰ و ۱۰۰ کیلویی را حمل کند. او یکبار توانست یک ماشین ون که ۱.۸۵ تن وزن داشت را در مسیر جاده بکشد. یک پسر بچه معمولی می تواند وزن بین ۲۰ تا۳۵ کیلو گرم را حمل کند همانطور که می بینید جین لانگ از همسن و سالانش بزرگتر است و قدرت بیشتری هم نسبت به آنها دارد.