ملت ایران: جانور شناسان پس از بررسی های ابتدایی این حشره عجیب را منسوب به گونه پشه ها و ملخ ها دانستند. در واقع ساختار بدنی این حشره خاص و بامزه به گونه ایست که ترکیبی از پشه ها و ملخ هاست.

این حشره دو چشم در پشت سر خود دارد که نسبت به حجم سرش بسیار بزرگتر نشان می دهد. ضمنا دهان ان نیز بر روی صورتش واقع شده است. شاخکهای بلند آن نیز چهره اش را نسبت به هم ردیفانش تا حدودی متفاوت کرده است.

اما در حین این بررسی ها، نکته جالبی توجه جانورشناسان را بخود جلب کرده بود. این حشره بامزه وقتی زیر میکروسکوپ جانورشناسان قرار می گرفت، در زاویه ای خاص لبخندی به لب داشت. البته این لبخند نه به شکل واقعی بلکه خطوطی که بر روی بدن این حشره نقش بسته بودف تداعی لبخندی زیبا را برای آنها به وجود آورده بود. آنها، این حشره جالب را موقتا خندان نامیده اند تا بعد از بررسی های بیشتر بتوانند گونه دقیق آنرا مشخص کنند.

روزگارنو