ملت ایران:کارگران سهل انگار برای رسیدن به لوله فاضلاب در زیر زمین چنین فضایی را در یک پارک درست می کنند و حتی به خودشان زحمت نمی دهند که جلوی پله های سرسره را با وسایل ایمن تری ببندند.

تصاویر: خطرناک ترین زمین بازی !!