به گزارش اختصاصی ملت ایران یک سریال ژاپنی یک مد جدید از زیبایی را به جوانان عرضه می کند. در این روش با تزریق محلول نمک به قسمت بالای پیشانی، میان پیشانی بصورت حلقه ای متورم میشود و تا جذب این محلول در بدن پیشانی به همین صورت باقی می ماند که معمولا ۱۶ تا ۲۴ ساعت پیشانی به این حالت متورم و حلقه ای باقی می ماند پس از این مدت محلول جذب شده و پیشانی به حالت اولیه بر می گردد.