به گزارش اختصاصی ملت ایران: Dasrath Manjhi مردی که نام خود را در تاریخ هند ثبت کرد. گفته میشود این مرد هندی شکست ناپذیر بعد از بیست سال تلاش و مبارزه با مخالفتهای دولت توانسته با ابزارهای ساده و غیر مکانیکی راهی را برای سهولت رفت وآمد روستاییان در دل کوه باز کند.

این کوه سالها باعثجدایی روستاییان از شهر و دنیای خارج شده است و روستاییان برای آنکه از کوه عبور کنند مجبور بودند تمام کوه را دور بزنند.

دولت هم به تقاضای روستاییان برای حل این مشکل همواره بی توجهی نشان می داد، تا اینکه این مرد به تنهایی تصمیم می گیرد خودش به فکر چاره باشد و سالها به کندن کوه ادامه می دهد و با اینکه از سوی مردم مورد تمسخر قرار می گرفته اما او به کار و موفقیت خود ایمان داشته و خوشبختانه این تلاش او بی نتیجه نبوده است.

وی توانسته در مدت طولانی بیش از دو دهه گذرگاهی با طول ۱۰۹ در عرض ۹ متر را در دل این کوه ایجاد کند و رفت وآمد ۶۰ روستای اطراف آن را آسان کند. گفته میشود دانش اموزان در گذشته برای رفتن به مدرسه مجبور بودند ۸ کیلومتر پیاده روی کنند اما با عبور از این گذرگاه فقط ۳ کیلومتر راه پیمایی دارند. این مرد فداکار و شکست ناپذیر در سال ۲۰۰۷ درگذشت و هیچ وقت پاداشی به خاطر این دست آورد مهمش دریافت نکرد فقط مراسم تدفین او از سوی دولت برگزار شد.