ملت ایران:شاید زندگی آنطور که ما تصور می کنیم، برای همه زیبا نباشد. مطمئنا وقتی سختی های زندگی مردم سایر کشورها را می بینیم، از آنچه امروز داریم، به خاطر نعمت سلامتی که خداوند به ما ارزانی داشته است، شکرگزاری مان را چند برابر می کنیم.

وقتی فقر و صرع دخترک را به گاری می بندد! +تصاویر