فرارو: بهزاد ابتهاج، مدیر حقوقی سازمان سینمایی گفت: «پیش از این اگر فردی محکوم به پرداخت وجهی به شخص دیگری می‌شد و از پرداخت خودداری می‌کرد تا زمان پرداخت بازداشت می‌شد، بنابراین قانون، شاکی هدیه تهرانی می‌توانست ایشان را تا زمان پرداخت مبلغ بازداشت کند، اما با تصویب مصوبه اخیر اگر خانم تهرانی مدعی عدم توانایی پرداخت مبلغ حکم شده باشد، بازداشت نمی‌شود و شاکی این پرونده وظیفه دارد اموال آزادی را از ایشان پیدا کند که بتواند طلب خود را از این اموال دریافت کند به همین دلیل من فکر نمی‌کنم در مورد این بازیگر حکم صادر شده منجر به بازداشت وی شود.»

او ادامه داد: «حتی اگر در دومین مزایده تابلو‌ها هم مبلغ بدهی ایشان تامین نشود شاکی می‌تواند اموال آزاد دیگری از ایشان را مصادره نماید.»

ابتهاج در ادامه گفت: «زمانی که قرار است توافقی بین دو نفر انجام شود رعایت چند نکته از جمله آشنایی با مقررات و قوانین و دیدن بد‌ترین حالت توافق الزامی است. متاسفانه بیشتر قراردادهای سینمایی به مشکل برمی‌خورند و تهیه کننده با کارگردان یا بازیگر با این دو مشکل دارد؛ چرا که قراردادی کم اثر به لحاظ حقوقی تنظیم می‌شود و برای مشکلات احتمالی تدبیری اندیشیده نمی‌شود، البته مشکل هدیه تهرانی یک مطالبه معمولی حقوقی است که دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و با صدور حکم، رای آن به اجرا درآمده است.»

او ادامه داد: «وکیل خانم تهرانی اگر به این حکم اعتراض کرده و در دادگاه تجدیدنظر به این حکم رسیدگی شده با بررسی تمام جوانب از آنجایی که حکم صادره فاقد ایراد بوده به اجرا درآمده است یا به حکم اولیه اعتراضی نشده است.»

ابتهاج در ادامه گفت: «مدعی یعنی هدیه تهرانی می‌توانست با دریافت «تامین دلیل» موضوع را به رای کار‌شناسی ارجاع دهد و اگر این کار‌شناس بی‌کیفیتی قاب‌ها و لطمه به نمایشگاه را تایید می‌کرد، می‌توانستند با اثبات در دادگاه مبلغ مورد نظر را از دستمزد فرد کسر نمایند.»