ملت ایران:برگزاری مسابقه انتخاب بهترین ماهی قرمز در فوجیان چین، بیش از ۳۰۰۰ نفر از سراسر جهان در این مسابقه شرکت کردند.

عکس: مسابقه انتخاب بهترین ماهی قرمز !

آفتاب