در این تصاویر نوآوری و خلاقیت هنرمند را خواهیم دید که با ظرافتی خاص مدادها را
کنار هم قرار داده و شکل های بی نظیری چیده است.