یک دختر اوکراینی ۴۰ کیلوگرمی با ۲۲ سال سن قادر به بلند کردن اجسام به وزن ۳۰۰ کیلوگرم است.
به دلیل قدرت زیاد این دختر وی نام قویترین دختر جهان را به خود اختصاص داده است.