ملت ایران: معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه: ۱۵ سال دیگر رشد جمعیت ایران به صفر می‌رسد و سپس منفی می‌شود. در حال حاضر جمعیت ایران دارای فرصت طلایی ' پنجره جمعیتی ' است بطوریکه بیشترین سهم جمعیت آن را جمعیت فعال ۱۵ تا ۶۴ سال تشکیل می‌دهند.

اینفوگرافیک:گزارش کامل از آمار جمعیت ایران