ملت ایران:این طور که به نظر می رسد هر روز باید شاهد اعتیاد های عجیب باشیم. این بار نیز زن ۲۳ ساله ای به نام آندریا از ایالت جورجیا به خوردن نوارچسب اعتیاد پیدا کرده است و در ماه حدود ۶۰۰۰ فوت نوارچسب را می جود.

اعتیاد این خانم از ۹ سال گذشته شروع شده و تا کنون بدتر شده است.

تصویر: اعتیاد عجیب دیگری توسط این خانم !