ملت ایران:گم شدن حلقه ازدواج در لحظه حضور عروس و داماد در محراب برای این زوج دردسر ساز شد و باعثشد آنها مشهور شوند.

ساقدوش این داماد جوان درست در لحظه ای که عروس و داماد در محراب ازدواج قرار گرفتند احساس کرد حلقه ازدواج عروس را جا گذاشته است. وی درحال گشتن جیبهایش بود که صدای افتادن حلقه به گوش رسید. همه چشمها به دنبال این حلقه روی زمین کشیده شد. اما حلقه از دید همگان مخفی ماند.
" داماد لوئیس " ۳۱ ساله و " الیزابت " ۲۹ ساله مراسم را متوقف کردند تا حلقه را پیدا کنند. ستونهای گل کنار گذاشته شد و فرشهای قرمز جمع شد اما اثری از حلقه نبود.

وقتی حلقه ازدواج عروس و داماد را به شهرت می رساند ! +عکس
یکی از ساقدوشان عروس میگوید: همه چیز عالی پیش میرفت. هوا بسیار خوب بود کلیسا محیط قشنگی داشت و عروس و داماد به موقع حاضر شدند اما با گم شدن حلقه همه چیز تغییر کرد.

ابتدا تصور بر این بود که این حلقه سریعا پیدا شود اما زمانیکه ۲۰ دقیقه از عملیات جستجو گذشت و این حلقه پیدا نشد تقریبا همه میهمانها برای یافتنش نزدیک محراب آمده بودند اما هیچ اثری از این حلقه نبود. نهایتا مادر عروس مجبور شد برای اتمام مراسم حلقه اش را به این زوج قرض دهد.
بعد از پایان مراسم برادر داماد برای یافتن حلقه به کلیسا بازگشت و در جستجویی دقیق متوجه شد میان پله اول محراب و زمین شکافی قرار دارد که با نگاه دقیق مشخص شد حلقه گم شده در این شکاف افتاده است که از آنجا خارج شده و به صاحبش بازگردانده شد.

پرداد