این کلیسا به افتخار بازگشت سنت میشل که به زیارت سنت ژاک دکامپوستلا رفته بود احداثگردید و در ابتدا تنها به شکل یک زیارتگاه ساده بود که هنوز پس از گذشت سال ها محراب آن تخریب نشده است. در قرن ۱۲ کلیسای سنت میشل بازسازی شد و قسمت هایی به آن اضافه گردید. هرسال افراد زیادی برای عبادت و زیارت به این جا می آمده اند، و کلیسای سنت میشل همچنان یکی از جاذبه های جهانگری فرانسه به شمار می رود.

تصاویر: کلیسایی شگفت انگیز در نوک قله !